Polityka prywatności

Polityka prywatności Stena Line dla klientów dokonujących rezerwacji i odwiedzających witrynę internetową.

Stena Line Scandinavia AB zarejestrowana pod numerem 556231-7825 („Stena Line”) jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych oso-bowych. Wszystkie wystąpienia słowa „my” w tekście odnoszą się do Stena Line. Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe.

Przedstawione poniżej witryny są określane jako nasze „Witryny internetowe”:

https://www.stenaline.se/https://www.stenaline.no/https://www.stenaline.dk/https://www.stenaline.cz/https://www.stenaline.de/https://www.stenaline.ee/https://www.stenaline.es/https://www.stenaline.fi/, https://www.stenaline.fr/https://www.stenaline.co.uk/https://www.stenaline.ie/https://www.stenaline.it/https://www.stenaline.lt/https://www.stenaline.lv/https://www.stenaline.nl/https://www.stenaline.pl/https://www.stenaline.ru/https://www.stenalinetravel.com/https://www.stenalineshopping.sehttps://www.stenalineshopping.no/https://www.wyjazdygrupowe.pl/

Nasze Witryny internetowe oraz inne interfejsy komunikacyjne (poczta elektroniczna, telefon, kontakt z pomocą techniczną, media społecznościowe, czat oraz formularze papierowe) określane są poniżej jako nasze „Usługi”.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stena Line, gdy jako klient i/lub osoba odwiedzająca Witrynę internetową korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to również sytuacji, w których pozyskujemy Twoje dane oso-bowe od agenta dokonującego rezerwacji, z którym umowę zawarłeś Ty lub Twój pra-codawca. Niniejsza polityka prywatności zawiera, między innymi, informacje na temat celów, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, podmiotów, którym je udostęp-niamy, a także Twoich praw związanych z danymi osobowymi.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych członków naszych klu-bów lojalnościowych (Extra Blue, Extra Gold lub Business Traveller) można znaleźć w Polityce prywatności Klubu Lojalnościowego Stena Line.

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.

Stena Line przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

(a) imię i nazwisko;
(b) data urodzenia;
(c) grupa wiekowa (dzieci w przedziale 0 – 3 lat i 4 – 15 lat);
(d) płeć;
(e) dane kontaktowe (adres, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego oraz adres e-mail);
(f) informacje dotyczące płatności (vouchery i typ płatności);
(g) liczba podróżujących dzieci (jeżeli jakieś podróżują);
(h) numer referencyjny rezerwacji;
(i) informacje dotyczące planu podróży (cel i czas podróży, data przybycia i wyjazdu, liczba podróżnych, wybór kabiny lub fotela, numer kabiny, wstępne zamówienia (posiłki, napoje lub przekąski), wszelkie wypożyczone osłony boczne na łóżka lub łóżeczka dla dzieci, zwierzęta domowe (w zakresie, w jakim dostarczysz informacji na ten temat), specjalne życzenia (w zakresie, w jakim dostarczysz informacji na ten temat) oraz zamówione ubezpieczenie od rezygnacji;
(j) informacje o pojeździe (rodzaj pojazdu (samochód osobowy, samochód kempingowy, rower i/lub przyczepa) oraz numer rejestracyjny pojazdu);
(k) zamówienia/lista zakupów w sklepie nabrzeżnym i w sklepie pokładowym;
(l) historia rezerwacji;
(m) wykorzystane kody promocyjne i kody zabezpieczające (użyte do weryfikacji kodów promocyjnych);
(n) sprzedawca (rynek, na którym zarezerwowałeś podróż lub skorzystałeś z naszych Usług );
(o) narodowość;
(p) informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
(q) informacje dotyczące listy gości (klient dokonujący rezerwacji i jego towarzysze podróży);
(r) numery identyfikacyjne zwierząt;
(s) informacje o osobie zadeklarowanej jako rodzic osoby niepełnoletniej;
(t) data zawieszenia (jeżeli pasażer naruszy obowiązujące na pokładzie przepisy bezpieczeństwa);
(u) informacje o niepełnosprawności (w zakresie, w jakim dostarczysz informacji na ten temat, jeżeli potrzebujesz pomocy, cierpisz na uszkodzenie słuchu, potrzebujesz leków, wózka inwalidzkiego lub jesteś osobą niedowidzącą);
(v) informacje dotyczące witryny na podstawie Twojego adresu IP;
(w) informacje dotyczące przeglądarki (wersja przeglądarki internetowej);
(x) numer członkowski w Klubie lojalnościowym;
(y) odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej satysfakcji klienta, w zakresie, w jakim dostarczysz informacji na ten temat (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail); oraz
(z) informacje odnośnie Twojego pracodawcy i stanowiska (dla podróżujących służbowo)
(aa) nagranie głosu (w przypadku nagrywania rozmowy telefonicznej).

Stena Line uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy rezerwujesz podróż, zakwaterowanie lub dokonujesz jakiejkolwiek innej rezerwacji albo zakupu, lub gdy korzystasz z naszych Usług w inny sposób (odwiedzając naszą Witrynę internetową lub kontaktując się z nami).

Stena Line również gromadzi Twoje dane osobowe od biur podróży (agentów), które poinstruowałeś , aby przekazały Stena Line Twoje dane osobowe. Informacje prze-chowywane są w kraju, w którym biuro podróży przechowuje dane osobowe.

Aby zarezerwować podróż, korzystając z naszych Usług , musisz podać swoje dane osobowe, w zakresie opisanym powyżej w Części 3(a) – 3(n). Jeżeli nie podasz swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań umownych względem Ciebie i, w konsekwencji, nie będziesz mógł zarezerwować żadnej podróży, korzystając z naszych Usług.

Stena Line przetwarza Twoje dane osobowe w celach opisanych poniżej. Dla każdego celu Stena Line musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie, (ii) to, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub (iii) to, że Stena Line lub osoba trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa Twój interes w zaprzestaniu przetwarzania tych danych osobowych. Przy każdym celu wykazanym poniżej zostanie określona podstawa prawna, na jakiej opiera się Stena Line.

Jeżeli za podstawę prawną dla wskazanego poniżej celu została uznana Twoja zgoda, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dla tego celu, bez uzyskania takiej zgody. Ponadto, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, korzystając z odnośników umożliwiających wycofanie, znajdujących się w wiadomościach e-mail lub odwiedzając centrum preferencji, które jest elementem sekcji Moja strona w witrynie internetowej Stena Line. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

 

a) 

Świadczenie Usług związanych z podróżami, zakwaterowaniem i innych wynikających z umowy

Stena Line wykorzystuje imię i nazwisko, datę urodzenia, grupę wiekową, płeć, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, liczbę podróżujących dzieci, numer referencyjny rezerwacji, informacje dotyczące Twojego planu podróży, informacje o pojeździe, informacje o zamówieniach/zakupach dokonanych w sklepie nabrzeżnym i pokładowym, historię rezerwacji, wykorzystane kody promocyjne i kody zabezpieczające oraz informacje o sprzedawcy, aby administrować i świadczyć Usługi związane z zarezerwowanymi podróżami, zakwaterowaniem, zamówieniami wstępnymi oraz inne Usługi zgodnie z odpowiednimi Warunkami podróży oraz Warunkami transportu. Powyższe przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym zobowiązaniu umownym wobec Ciebie.

b)

Świadczenie naszych Usług
Stena Line wykorzystuje Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do komunikowania się z Tobą, gdy korzystasz z naszych Usług. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

c)

Obsługa administracyjna
Stena Line wykorzystuje informacje dotyczące listy gości w celu obsługi zwrotów, spraw ubezpieczeniowych oraz reklamacji związanych z Twoimi rezerwacjami. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

d)

Wypełnienie obowiązków prawnych
Stena Line przetwarza:

 

   –

informacje o niepełnosprawności, które nam dostarczyłeś, w celu zapewnienia Ci niezbędnej pomocy podczas podróży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

 

   –

informacje dotyczące dokonanej przez Ciebie płatności, w celu przechowywania informacji o płatności, imienia i nazwiska, numeru członkowskiego w Klubie lojalnościowym oraz danych kontaktowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Sw. Bokföringslag (1999:1078)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

 

   –

Twoje imię i nazwisko, płeć, grupę wiekową oraz informacje o niepełnosprawności (w zakresie, w jakim dostarczysz informacji na ten temat), w celu przechowywania list pasażerów zgodnie z Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty.

 

   –

Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, grupę wiekową, narodowość oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, w celu przechowywania list pasażerów oraz przeprowadzania weryfikacji tożsamości, zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

 

   –

jeżeli ma to zastosowanie, Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, w zakresie, w jakim takie informacje są umieszczane na listach pasażerów objętych zakazem podróży, które Stena Line otrzymuje od organów ścigania. Korzystamy z takich list, aby uniemożliwić tym osobom podróżowanie ze Stena Line, w celu każdorazowego podporządkowania się obowiązującym przepisom prawa.

 

 

Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na zobowiązaniach prawnych Stena Line.

 

e)

Zapewnianie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością
Stena Line przetwarza informacje o niepełnosprawności, dostarczone przez Ciebie, w celu zapewnienia Ci niezbędnej pomocy w związku z zarezerwowanymi podróżami, zakwaterowaniem oraz Usługami świadczonymi przez Stena Line. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

 

f)

Poprawa jakości naszych Usług
Aby poprawić jakość świadczonych przez nas Usług (w celu naprawy błędów, szybkiego i łatwego identyfikowania i rozwiązywania problemów z konwersją w Witrynie internetowej, zmiany interfejsu, abyś mógł w łatwy sposób uzyskać dostęp do wyszukiwanych informacji lub w celu wyróżnienia odpowiednich ofert w naszej Witrynie internetowej), będziemy wykorzystywać Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje związane z witryną na podstawie Twojego adresu IP, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, numer referencyjny rezerwacji oraz informacje dotyczące planu podróży, aby uzyskać statystyki dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Pozyskujemy te informacje za pośrednictwem ankiet dotyczących satysfakcji klienta i badań marketingowych, lub za pomocą analizy sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Kiedy wykorzystujemy dane osobowe do poprawy jakości naszych Usług, używamy ich w formie zagregowanej w najwyższym możliwym stopniu. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

g)

Zapobieganie nadużywaniu naszych Usług
Imię i nazwisko Użytkownika, jego adres i adres IP (odpowiednio do danego przypadku) mogą być używane przez Stena Line w niezbędnym zakresie, by zapobiegać nadużyciom i oszustwom z użyciem kart kredytowych. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

h)

Uniemożliwianie rezerwacji podróży osobom zawieszonym
Stena Line przechowuje dane dotyczące zawieszenia, imię i nazwisko, datę urodzenia (osobisty numer identyfikacyjny w przypadku obywateli Szwecji) oraz numer referencyjny rezerwacji pasażerów, którzy złamali zasady bezpieczeństwa Stena Line obowiązujące na pokładzie, w celu uniemożliwienia takim osobom rezerwacji podróży. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

i)

Dostarczanie ofert, rabatów i aktualizacji na podstawie dokonanych zakupów
Stena Line wykorzystuje Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat planu podróży w celu dostarczenia Ci ofert, rabatów i aktualizacji na podstawie dokonanego przez Ciebie zakupu. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

j)

Marketing bezpośredni
Stena Line wykorzystuje Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o planie podróży oraz historię rezerwacji, w zakresie, w jakim dostarczysz tego rodzaju danych osobowych podczas korzystania z naszych Usług, w celu wysyłania newsletterów, ofert, istotnych informacji o świadczonych przez nas Usługach oraz wiadomości przypominających o rozpoczętych, ale nieukończonych rezerwacjach. Stena Line wysyła powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

Masz prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania marketingu bezpośredniego, zgodnie z tym, co opisano w niniejszej Części 6 (i)–(j). W przypadku takiej rezygnacji Stena Line zaprzestanie kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego.

 

k)

Rozpatrywanie reklamacji klientów, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, obsługa wypadków
Stena Line wykorzystuje dane osobowe właściwe dla każdego konkretnego przypadku, w celu rozpatrywania wszelkich reklamacji złożonych przez klientów lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również obsługi wypadków z Twoim uczestnictwem. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line lub uzasadnionym interesie innej osoby, która została poszkodowana w związku z wypadkiem, w którym uczestniczyłeś.

 

l)

Zapewnienie informacji lub wsparcia
W przypadku nawiązania z nami kontaktu, w zależności od potrzeb wynikających z danego przypadku, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe celem zapewnienia żądanych informacji lub wsparcia. Takie przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

 

m)

Zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa

Stena Line przechowuje dokumentację związaną z paszportami i danymi pozwalającymi na ustalenie tożsamości, a także informacje o osobach zadeklarowanych jako rodzice osób niepełnoletnich podczas kontroli tożsamości, w celu wykazania odpowiednim organom władzy zgodności z wymaganiami związanymi z kontrolą tożsamości zawartymi w ordynacji w sprawie bezpieczeństwa na okrętach (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie Stena Line.

Aby realizować wyżej wymienione cele, Stena Line może udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

(a) Stena AB (publ)
(b) Stena Rederi AB
(c) Stena Line Travel Group AB
(d) Zewnętrznym dostawcom usług płatniczych
(e) Stena Line Ltd.
(f) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.
(g) Stena Line BV
(h) Stena Line GmbH & Co. KG
(i) Stena Line Danmark A/S
(j) Stena Line Norge AS
(k) Stena Line Polska Sp. z o.o.
(l) Baltic RoRo Services GmbH
(m) UAB Stena Line
(n) SIA Stena Line
(o) Retail & Food Services in Sweden AB
(p) Innym firmom obsługującym promy, przewoźnikom autobusowym, przewodnikom turystycznym, przedsiębiorstwom świadczącym usługi zakwaterowania oraz innym wykonawcom (gdy jest to konieczne do realizacji Twojej rezerwacji)
(q) Policji, izbie celnej i innym organom władzy
(r) Firmom ubezpieczeniowym (np. Allianz, Axa)
(s) Scandinfo/Origo Group (w celu prowadzenia ankiet dotyczących satysfakcji klienta)
(t) Zewnętrznym telecentrom świadczącym usługi dla Stena Line: Moranti w Danii, Szwecji i Norwegii, a także Transcom na Litwie
(u) Zewnętrznym zespołom zajmującym się odprawą dla Stena Line: Sartori & Berger; Port of Kiel
(v) Platformom reklamowym i związanym z retargetingiem, takim jak Google Ad-words, YouTube i Facebook
(w) Usługodawcom, których zaangażowaliśmy w świadczenie usług na Twoją rzecz, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań analitycznych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, dostawcy usług związanych z organizacją wydarzeń itp.
(x) Osobom poszkodowanym w związku z wypadkiem, w którym uczestniczyłeś.

Stena Line może przekazywać niektóre Twoje dane osobowe do wymienionych poniżej krajów spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli Komisja Europejska nie zdecydowała, czy wymieniony poniżej kraj zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych, przedstawimy opis wdrożonych zabezpieczeń lub podstawę prawną, na której opieramy się, aby zagwarantować, że przesyłanie Twoich danych osobowych jest zgodne z europejskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Kraj

 Środek bezpieczeństwa

Stany Zjednoczone

The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

Możesz otrzymać kopię wyższej opisanych zabezpieczeń, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się w części 11 niniejszej polityki prywatności.

Cel

Rodzaj danych osobowych

Okres przechowywania

Dostarczanie ofert, rabatów i aktualizacji na podstawie zakupów

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o planie podróży i historia rezerwacji

Do 2 lat po wygaśnięciu relacji klienckiej.

Ulepszanie Usług świadczonych przez Stena Line

Informacje związane z witryną na podstawie adresu IP i informacje odnośnie przeglądarki internetowej

Przez 26 miesięcy od momentu skorzystania z naszych Usług.

Marketing bezpośredni

Adres e-mail, sprzedawca, imię i nazwisko oraz poprzednie miejsca podróży

Przez cały okres subskrypcji naszego newslettera.

Świadczenie usług związanych z podróżami, zakwaterowaniem i innych wynikających z umowy

Imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, dane kontaktowe, informacje o płatności, liczba podróżujących dzieci, numer referencyjny rezerwacji, informacje o planie podróży, informacje o pojeździe, numery identyfikacyjne zwierząt, lista zamówień/zakupów dokonanych w sklepie nabrzeżnym i pokładowym, sprzedawca, wykorzystane kody promocyjne i kody zabezpieczające

Do 14 miesięcy po ukończeniu podróży.

Zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa

Informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz informacje o osobach, które zadeklarowały się jako rodzicie osób małoletnich

Przez 3 miesiące w celu zapewnienia zdolności do wykazania uprawnionym organom zgodności z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

Wypełnianie obowiązków prawnych

Imię i nazwisko, data urodzenia oraz informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości (w odniesieniu do pasażerów objętych zakazem podróży)

Do 6 miesięcy po zmianie listy pasażerów objętych zakazem podróży przez organy policji.

Uniemożliwianie rezerwacji podróży osobom zawieszonym

Imię i nazwisko, data zawieszenia, data urodzenia (numer PESEL w przypadku obywateli Szwecji) oraz numer referencyjny rezerwacji

Do 2 lat od dnia zawieszenia.

Obsługa administracyjna

Informacje dotyczące listy gości

Do 6 miesięcy po ukończeniu podróży.

Wypełnianie obowiązków prawnych

Informacje o niepełnosprawności

Przez 1 miesiąc po ukończeniu podróży, w celu zagwarantowania zdolności do zapewnienia wymaganej pomocy w związku z zarezerwowanymi podróżami, zakwaterowaniem i wszelkimi innymi zamówieniami/zakupami, zgodnie z obowiązkami umownymi oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Wypełnienie obowiązków prawnych

Informacje dotyczące płatności, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer referencyjny zamówienia, plan podróży i informacje o pojeździe oraz numer członkowski w Klubie lojalnościowym

Do 10 lat, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Sw. Bokföringslag (1999:1078)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

Wypełnienie obowiązków prawnych

Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, grupa wiekowa, narodowość oraz informacje o niepełnosprawności

Przez cały czas, dopóki statek nie dotrze do celu, a następnie przez 24 godziny zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym oraz Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty.

Rozpatrywanie reklamacji klientów, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, obsługa wypadków; zapewnienie informacji lub wsparcia

Wyłącznie istotne dla danej sprawy dane osobowe

Tak długo, jak dane osobowe są w uzasadniony sposób potrzebne Stena Line do rozpatrywania reklamacji klienta lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obsługi wypadku, zapewnienia informacji lub wsparcia (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia).

 

Poniżej znajduje się podsumowanie Twoich praw wynikających z europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Korzystanie z tych praw jest bezpłatne. Możesz skorzystać z nich, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego dokumentu. Możesz również skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Ponadto, za każdym razem, gdy otrzymujesz wiadomość e-mail dotyczącą rezerwacji dokonanej za pomocą naszych Usług, będziesz mieć możliwość uzyskania dostępu do rezerwacji i dokonania aktualizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności).

Należy mieć na uwadze, że Stena Line zawsze oceni Twój wniosek o skorzystanie z prawa pod kątem jego zasadności. Żadne prawa wymienione poniżej nie są bezwzględne i mogą istnieć podstawy do odmowy ich realizacji.

Oprócz poniżej przedstawionych praw zawsze masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stena Line.

 

(a)

Prawo dostępu. Na żądanie, możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stena Line, a także informację uzupełniającą o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Stena Line.

 

(b) 

Prawo do sprostowania. Masz prawo żądać by Twoje dane osobowe zostały poprawione i/lub uzupełnione, jeśli są nieprawidłowe i/lub niepełne.

 

(c)

Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo do zgłoszenia żądania, by Stena Line usunęła Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:

 

– dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania;
– wnosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

(d)

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

– gdy badana jest prawidłowość danych osobowych;
– gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie jest dłużej konieczne dla realizacji celu przetwarzania, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego wnosisz o ograniczenie ich przetwarzania;
– gdy Stena Line nie potrzebuje już danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
– gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, który jest weryfikowany.

 

(e)

Prawo do przenoszenia danych. W niektórych sytuacjach masz prawo do otrzymania danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłeś Stena Line, w celu przekazania ich innemu usługodawcy, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 

(f)

Ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na uzasadnionych interesach Stena Line. Jeśli zgłosisz sprzeciw, Stena Line musi wykazać, że ma ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania lub potrzebuje danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

(g)

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, Stena Line nie będzie mogła dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

Kontakt z firmą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

Siedziba główna:
Adres: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Sweden
Telefon: (+46) 770 – 57 57 00
E-mail: info.se@stenaline.com

Krajowa spółka zależna (podmiot przetwarzający dane w imieniu Stena Line):

Stena Line Polska Sp. z o.o
Terminal Promowy Stena Line
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60
81-156 Gdynia , Polska
Telefon: +48 58 6609200
E-mail: info.pl@stenaline.com

Stena Line wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Wiebke Jensen, inspektor ochrony danych Stena Line, możliwy jest pod adresem: dpo@stenaline.com.

Stena Line może nagrywać rozmowy telefoniczne z klientami w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych celów biznesowych, w tym w szczególności w celu: poprawy jakości obsługi klienta i przekazywanych informacji; szkolenia pracowników; raportowania rodzaju i liczby zapytań telefonicznych; dokładnego zapisu przebiegu rozmowy telefonicznej, który może zostać wykorzystany w razie zaistnienia sporu dotyczącego treści rozmowy i/lub dla potwierdzenia wszelkich uzgodnień dokonanych podczas rozmowy; wykazywania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

W przypadku gdy rozmowa będzie miała być nagrywana, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany, abyś miał możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec nagrywania poprzez rozłączenie rozmowy. Alternatywne metody komunikacji z nami są wskazane na naszej stronie internetowej pod adresem www.stenaline.pl/kontakt.

Nagrania będą przechowywane przez ograniczony okres (nie dłużej niż jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo, z uwzględnieniem mających zastosowanie terminów przedawnienia roszczeń).

Dane osobowe zebrane podczas rozmowy telefonicznej będą przetwarzane zgodnie z powyższymi postanowieniami polityki prywatności Stena Line dla klientów dokonujących rezerwacji i korzystających z naszych Witryn internetowych.